بافت

بافت - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


حسین ایرانپور
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
علامه حلی
حسین حاجی علیزاده بزنجانی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی
امیرمهدی سالارمحمدی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلی
محمدامین امیرطاهری افشار
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی
مهدی احمدی پور
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
محمدرضا منظری توکلی
ششم دبستان - بافت
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی