شهربابك

شهربابك - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


یگانه رمضانی نژاد
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
بردیا زین الدینی میمند
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 7408
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
ریحانه مرادی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
پرند زین الدینی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
ابوالفضل ابراهیمی میمند
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
علی اسدی کرم
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
مهرنوش نبی زاده
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سینا ریاحی مدوار
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6718
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
ساینا مرادی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
پویا اکبریان میمند
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6948
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
الیاس زینلی روگوشوئیه
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
محمدصالح شمشیرگردی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
محمد عرفان محمودی میمند
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
علی شمسی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
ساجده عبدلی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
نیما مومنی مدوار
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
معین پوربرفهء
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
هانیتا شاهی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
عرفان کافی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6613
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سعیده میرزایی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
نگین تقی نژاد
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
مهسا محمدی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سبحان محمدی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 7058
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
عارفه شمس الدینی
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
اسما اکبری
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
ریحانه جعفری
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
رضا دهقانی دهو
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6606
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
ریحانه فتاحی پیش استا
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
علی رادمهر
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
محمدحسین طاهرنژاد جوزم
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
فاطمه عبدیان
ششم دبستان - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
استعدادهای درخشان