بم

بم - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرعلی صادقی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
علامه حلی
حامد فاتحی ملک آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
علامه حلی
ابوفاضل دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
علامه حلی
زینب معقول
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6359
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
نسیم هاشمی پور نصری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین اکبری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی
سامان پوطاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی
سیدمهدی واعظی نژاد
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی
مبینا جلایر
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سارا بینش
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6636
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمدفرحان شهمرادزاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
مجتبی فرامرزپور
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
محمدسعید عصاری
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
ساینا بحرینی بهزادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6576
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا دریجانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا سلیمانی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سونیا خرمی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا شهسواری نسب
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
رقیه نظام آبادی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
هلنا اسحقی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زارع جرجندی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا عسکرزاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا جرجندی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6417
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه الزهرا اماندادی کروکی
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
شکوفه عابدزاده
ششم دبستان - بم
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان