سيرجان

سيرجان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


دنیز فاقدی باباکندی رود
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6771
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
علی خضری زاده
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
شیرین جهانشاهی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا زیدآبادی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا قرائی خضری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6606
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
مریم شهبا
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
علی خضری نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
امیرسام اکبری نسب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
تانیا احمدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
اسدالله زیدآبادی نژاد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
محمدمهدی نورمندی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6872
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
یسنا سالاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
یاسین ده یادگاری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
امیرسام یعقوبی پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
فاطمه قرائی مسجدی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6817
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا قرائی هویشانی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
حسین بهرامی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
محمدمجتبی مظفری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
سرنا نوری شریک آباد
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فرشته ایران نژادپاریزی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا آذرمی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6893
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا مهدی فر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
پرهام خدادادی لری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6754
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
غزل پورجعفر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه عسکرپورکبیر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمد اسطوری
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
علیرضا سرداری پور
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
محمدمهدی روح بخش
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
کسری قلندر
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
مهدی سعادتمندی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
متین ولی پورعرب
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 7368
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
هستی نژادعلیرضائی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین شول
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
آیت الله خامنه ای
فاطمه رفعتی
ششم دبستان - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان