كرمان

كرمان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیدصدرا حمیدی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
آیسا آقائی افشار
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
دلبر بهاءالدینی بهاءآبادی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
صبا فرهادی نژاد
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
فرزاد احمدی گوهری
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
هلسا سنجری
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 7121
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
فرناز مختارآبادی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
دانیال طاهری چترودی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6359
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
آیناز بهرام نژاد
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
یاسمن زهرا سلجوقی پور
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
امیرمهدی راوری نژاد
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
هستی نخعی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
محمدپارسا سالاری
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
محمدمهدی شمس الدین مطلق
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
محمد حسین ملائی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
علی علیزاده
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
فاطمه حسینی اسماعیل آباد
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6839
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
محمدحسین کارآمد
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6709
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
یسنا زمزم
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
رضا عسکری کرمانی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6642
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
مبینا ایرانمنش
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
سارا سرانجام
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
علی عباس زاده
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
کسری مرادی بنی اسدی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
الینا افضلی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
فاطمه فاتحی گلابی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
دلناز شفیعی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4155
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
طاها زمزم
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
سارینا شعبانیان
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
ریحانه قاسم پور
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
بهنام علی نژاد خبیصی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
علامه حلی متوسطه 1
نرجس احمدی نژاد
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1
دیانا خجندی
ششم دبستان - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان متوسطه 1