ملارد

ملارد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدمهدی خردمند
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
علامه حلی
سیدحسین مرزانی
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
مهدی سلطانی
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
رضا فریدونی
ششم دبستان - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلی