گلستان

گلستان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ریحانه معظمی گودرزی
ششم دبستان - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه ملک پور
ششم دبستان - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ساناز هنرمند
ششم دبستان - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان