پرديس

پرديس - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


یسنا اسماعیل زاده
ششم دبستان - پرديس
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان