شهرجديد پرند

شهرجديد پرند - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ترانه مرادمند
ششم دبستان - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
احسان حبیبی
ششم دبستان - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدرجایی
محدثه صابری
ششم دبستان - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سید هستی شمشیری
ششم دبستان - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
آناهیتا آزاد بخت
ششم دبستان - شهرجديد پرند
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان