فيروزكوه

فيروزكوه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


اتوسا ذوالفقاریان
ششم دبستان - فيروزكوه
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان