شهر قدس

شهر قدس - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدمهدی نبی زاده
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
دارالفنون
بنیامین شاکری کشتلی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
دارالفنون
آرمین امامقلی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
دارالفنون
پانیذ بیغاله
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد مجاوری کلوری
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
دارالفنون
پریا خداداده فرد
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6485
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا باروتچی لنگرودی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6784
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
دارالفنون
محراب صبح زاهدی پهمدانی
ششم دبستان - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
دارالفنون