رودهن

رودهن - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


آرتینا هرندی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه موسی پور
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین موسی پور
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
هلنا طاهر قلی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان