پاكدشت

پاكدشت - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


الهه نامنی
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
راهنمايي شيخ مفيد
نسرین کارگر
ششم دبستان - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
راهنمايي شيخ مفيد