ورامين

ورامين - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مهدیار کرمانشاهی
ششم دبستان - ورامين
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 3