اسلام‌شهر

اسلام‌شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فاطمه زهرا حسابی
ششم دبستان - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد آقایاری قوزلو
ششم دبستان - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهیدرجایی
کوثر تیموری
ششم دبستان - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
نگین حسینی
ششم دبستان - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین دهقانی
ششم دبستان - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا محمدپورنوده
ششم دبستان - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدرجایی
سیدمحمدامین سیدباقری
ششم دبستان - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدرجایی
مریم نورافکن
ششم دبستان - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان