شهريار

شهريار - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


بنیامین صفری گردویشه
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
دارالفنون
امیرمهدی یوسفی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
دارالفنون
مهدی رضوانپور
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
دارالفنون
امیرحسین فلاح باهوش
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
دارالفنون
متین عبدالملکی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
دارالفنون
میثاق پورقائمی انباردان
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6522
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
دارالفنون
دینا گلچین نسب
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
عرشیا کشاورز پور کومله
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
دارالفنون
ایلیا امیرپور
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
دارالفنون
آوا امیرپورفارسونی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا علیشاهی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
دارالفنون
سیدسپهر ناظرکاخکی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
دارالفنون
سینا حبیب وند
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
دارالفنون
پینار ابراهیمی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا جهاندیده کل تپه
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6954
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
دارالفنون
سپنتا رحمتی
ششم دبستان - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
دارالفنون