تهران

تهران - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ژینا عبدالحسینی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6919
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :96
تيزهوشان
فرزانگان 8
فاطمه والا نسب
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6675
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :93
تيزهوشان
فرزانگان 7
سپهر اکرمی پور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
علامه حلی 6
روژینا ملکی برکچای
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان 7
امیر رضا موجنی پور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
علامه حلی 2
فرزان فاضلی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6892
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
علامه حلی 6
علی صادق تهرانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6511
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
علامه حلی 1
سارا بختیاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان 6
یلدا طاهری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمدپارسا کرم نمایی فر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
علامه حلی 5
ایلیا خلجی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
علامه حلی 1
ستایش صفارزاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان 5
نیما رضائیان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
علامه حلی 4
آران سیدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6999
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
علامه حلی 6
روژان دریاباری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان 6
محمدمتین نوروزی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6736
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلی 2
هیراد حمیدی زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6553
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلی 5
نیایش باعزم
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان 8
هلن حقیقت
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان 4
دل آرا کمالی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان 6
پرنیان حسنعلی زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرعلی قنبرابادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
علامه حلی 5
سارا امجدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7007
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان 7
سید ایلیا ظفری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7248
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
علامه حلی 1
یسنا احمدوند
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان 1
گیسو سالاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان 7
روژین خرم آبادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان 6
سیده تارا هاشمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان 1
نیکتا اسماعیلی فر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان 4
پارسا عرفان آرانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
علامه حلی 2
هستی قمری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان 8
امیر علی عسگری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
علامه حلی 1
سارا کوهنورد
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان 4
آیلین عسگری اصل
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان 1
پرهام قراگوزلو
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
علامه حلی 9
روژان سادات موسوی ندوشن
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر رضا فرج تبار
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
علامه حلی 2
عسل هادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان 2
پارسا پولایی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
علامه حلی 2
محمد کیفری علمداری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7107
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
علامه حلی 3
سیدعلی میرحسینی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
علامه حلی 3
زهرا جمور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان 1
دینا یزدانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان 4
بهار حاجی حسنی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان 7
محمدکامیار رجب زاده طهماسبی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی 7
آبتین آدمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی 10
سپنتا شکربیگی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی 2
سوین ابراهیمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان 2
پرهام بادپیما
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
علامه حلی 10
علی فتاح دوست طاوی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
علامه حلی 1
مبینا آذرباد
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان 4
پرند برک پور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان 1
حانیه خلوصی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6989
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان 1
متین سارمی نایین
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
علامه حلی 10
آلپ آر همتی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
علامه حلی 2
آرمیتی شیروانی مقدم
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6678
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان 1
آرین نعمانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
علامه حلی 3
آرین باقری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
علامه حلی 2
امیرحسین رمضانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
علامه حلی 7
یگانه دانش پژوه
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان 4
پرنیان شعبانی فکور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان 1
فائزه رفعت خواه
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6677
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان 1
آریان شهریاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی 2
محمدطه بهادری مهران
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی 1
سپهر ناظمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی 10
علی اصغر دماوندی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4273
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی 2
علیرضا دماوندی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی 2
مبین محمدی نصر ابادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی 6
منصوره یوسف نیا
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 4
سجاد مفاخری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی 1
هستی زیباییی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان 7
حسنا فضلی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان 2
روژین سیف الهی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان 8
روژین منعم طبری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان 5
سید علی اکبر افضلی فر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی 3
محمد امین ازادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی 6
نگار سادات موسوی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 7
ریحانه شامی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 4
مهدی سالاریان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی 5
پرشان گودرزی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی 5
مبینا مالکی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان 4
متین قهرمانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
علامه حلی 1
سام یلاج جو
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 5
فائزه بهادری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 6
آوین کاظمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 2
ایلیا قاسمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 6
ملیکا سادات شاه احمد قاسمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
سروش خدارحمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی 6
سید پارسا علایی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی 4
ارینا حسن خانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان 7
فاطمه ثنایی منش
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6629
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان 1
پدرام سلطانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
علامه حلی 3
پارمیس دباغ
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6565
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان 1
هادی مطلبی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6645
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه حلی 1
آیلین علی زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان 8
رامتین رفوآ
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی
رضا بابائی گل سفید
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی 1
ثنا احتشام سرشت
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان 7
آروین رشید ایران
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی 4
ساینا نصیری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان 7
آیشین امینی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 8
آبتین یوسفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی 1
رادین یوسفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی 1
مانلی احمدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 7
پارسا خوش بین
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی 10
هلنا مسعودی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 5
باران اربابها
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 6
پارسا فلاحی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی 2
ملیکا جهان تیغ
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7001
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان 1
ایلیا جمیل دهی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی 6
محمد حسین شقاقی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی 5
شایان رهگذر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی 5
مهرسا حاتم خانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان 2
نیلا اکرامی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان 4
سید شایان قیصری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی9
سینا ملکی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6819
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی 6
صبا سعیدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 2
بلکا آرزومندقراملکی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 2
رضوان منصوری واله
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 4
ملیکا خداپرست
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 2
سارینا بیدقی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 4
نشاط آخوندزاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 5
زهرا قلندری شمامی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 1
پارسا خرمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلی 1
پرستش مرادی شهر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 7
کوروش کفایتی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلی 2
بهار نجاتی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6705
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 8
آوا کریمیان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6762
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرحسین مقدمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی 4
سیدحمید حیدریان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6907
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی 5
رضا فلاح
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی 2
نگار لطفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 2
امیر لاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7407
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی 3
غزل ملکی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6709
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
ماریا شنابی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 6
مبینا میغانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 4
صبا معینی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 4
سیدرضا بلوک
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 10
مهراد فریدونی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 3
محمد علی مهری نژاد
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 4
پوریا دستگیری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 1
دینا حسنی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمدابراهیم صابری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6371
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 10
فاطمه صلاح
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 8
مرتضی رحمانیان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 2
پرهام ثمرغ راز لیق
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 1
عرفان شفایی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 5
امیرحسین صیادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6707
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 6
محمدامین یاراحمدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7066
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 6
سروش صالحی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7281
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 1
محمدرضا ملایی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 5
بهار عبدالله زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 4
زهرا شریفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 4
عرشیا سلطانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 6
مهدیس دبیری فرد
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مهراد مسگری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 5