تهران

تهران - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فاطمه والا نسب
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6675
سابقه کانونی : 6 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان 7
روژینا ملکی برکچای
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 6 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :77
تيزهوشان
فرزانگان 7
ژینا عبدالحسینی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6919
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان 8
سپهر اکرمی پور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 4 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
علامه حلی 6
محمدپارسا کرم نمایی فر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 5 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
علامه حلی 5
علی صادق تهرانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6511
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
علامه حلی 1
امیر رضا موجنی پور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
علامه حلی 2
نیما رضائیان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
علامه حلی 4
یلدا طاهری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان 2
فرزان فاضلی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6892
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
علامه حلی 6
سیده تارا هاشمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرعلی قنبرابادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
علامه حلی 5
ستایش صفارزاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان 5
هلن حقیقت
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان 4
سارا بختیاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 3 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان 6
محمدمتین نوروزی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6736
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
علامه حلی 2
گیسو سالاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان 7
سید ایلیا ظفری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7248
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
علامه حلی 1
ایلیا خلجی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6100
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
علامه حلی 1
نیکتا اسماعیلی فر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان 4
یسنا احمدوند
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان 1
هیراد حمیدی زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6553
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی 5
آران سیدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6999
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
علامه حلی 6
سارا امجدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7007
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان 7
روژان سادات موسوی ندوشن
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان 1
روژان دریاباری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان 6
نیایش باعزم
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان 8
دل آرا کمالی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان 6
پرند برک پور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان 1
سوین ابراهیمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان 2
فائزه رفعت خواه
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6677
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان 1
پرنیان حسنعلی زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
سیدعلی میرحسینی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 3
روژین خرم آبادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 6
پارسا پولایی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی 2
علی فتاح دوست طاوی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی 1
پارمیس دباغ
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6565
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان 1
روژین سیف الهی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان 8
هستی زیباییی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان 7
علی اصغر دماوندی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4273
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
علامه حلی 2
آرمیتی شیروانی مقدم
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6678
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان 1
سارا کوهنورد
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان 4
عسل هادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمد کیفری علمداری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7107
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی 3
علیرضا دماوندی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی 2
رامتین رفوآ
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی
پرنیان شعبانی فکور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان 1
حانیه خلوصی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6989
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد امین ازادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی 6
رضا بابائی گل سفید
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی 1
ساینا نصیری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان 7
پارسا عرفان آرانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی 2
هستی قمری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 8
پرهام قراگوزلو
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی 9
سروش خدارحمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
علامه حلی 6
مانلی احمدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 7
باران اربابها
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 6
امیر علی عسگری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی 1
ایلیا جمیل دهی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی 6
محمد حسین شقاقی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی 5
زهرا جمور
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان 1
سینا ملکی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6819
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی 6
آرین نعمانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی 3
محمدکامیار رجب زاده طهماسبی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی 7
امیر رضا فرج تبار
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی 2
روژین منعم طبری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 5
سارینا بیدقی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 4
نشاط آخوندزاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 5
نگار سادات موسوی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 7
زهرا قلندری شمامی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 1
آلپ آر همتی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلی 2
دینا یزدانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 4
بهار حاجی حسنی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 7
آبتین آدمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی 10
پرهام بادپیما
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی 10
آوین کاظمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 2
مبین محمدی نصر ابادی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی 6
ملیکا جهان تیغ
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7001
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرحسین مقدمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی 4
شایان رهگذر
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی 5
نیلا اکرامی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 4
سیدحمید حیدریان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6907
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلی 5
آیلین عسگری اصل
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 1
آوا کریمیان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6762
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 1
ملینا شریفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 7
رضا فلاح
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی 2
سحر خزاعی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6366
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 4
منصوره یوسف نیا
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 4
آرین باقری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی 2
ایلیا قاسمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی 6
دینا حسنی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نگار لطفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 2
غزل ملکی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6709
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
ماریا شنابی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 6
عرفان شفایی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی 5
صبا معینی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 4
سپنتا شکربیگی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 2
سیدرضا بلوک
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 10
مهراد فریدونی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 3
محمدابراهیم صابری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6371
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 10
فاطمه صلاح
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 8
مرتضی رحمانیان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 2
محمدامین یاراحمدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7066
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 6
ملیکا خداپرست
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمدرضا ملایی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 5
بهار عبدالله زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 4
زهرا شریفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 4
عرشیا سلطانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 6
سجاد مفاخری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 1
مهدیس دبیری فرد
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مهراد مسگری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 5
سپهر حمزه ای
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی 4
آریان شهریاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی 2
متین سارمی نایین
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی 10
مهدی جان نثاری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6346
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی 3
حسان پرنیا
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6287
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی 2
علی عصمت پرست
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 7542
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی 1
صبا بردوئی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 4
سارینا خانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 2
سید پارسا علایی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی 4
سیده ضحی نصیری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 4
ملیکا سادات شاه احمد قاسمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرمحمد میرویسی زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی 5
آرشام قاسمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی 2
مبینا آذرباد
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 4
بهار نجاتی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6705
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 8
حسنا فضلی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 2
سام یلاج جو
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 5
سپهر ناظمی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 10
امیرحسین رمضانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 7
ریحانه شامی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 4
رادین یوسفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 1
امیرحسین کیانوش
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 3
حسام الدین اسدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6792
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 1
روژینا جلیلی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 2
آینا محرابی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 2
شایان جمالو
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 4
مهدی آشنایی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 10
زهرا اثباتی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 4
کیارش رضائی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6803
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 5
یکتا رضائی سامان کندی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 7
سیده نیکناز دلیلی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 2
آروین رشید ایران
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 4
فاطمه بیات
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمدحسین سلیمانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی 5
هلنا مسعودی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 5
آریانا احمدی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 5
آیلین علی زاده
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 8
نازنین رمضانی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 6
مبینا نجفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 4
کیمیا گشته
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6895
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 8
آبتین یوسفی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی 1
پرهام ثمرغ راز لیق
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی 1
شایان بهبهانیان
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی 7
نیلوفر فولادی شهری
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 4
پرشان گودرزی
ششم دبستان - تهران
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی 5
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید