حويق

حويق - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


عسل حسن پور
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4576
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
نگین بشاش
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5486
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
مریم بابایی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4902
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
امیر حسین معصوم پور
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6567
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
نسترن کیومرثی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5306
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
سهند رضوان پور
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 6377
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
محمد هنری
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5005
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
دانیال هنری
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5495
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
نگین نامدار
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4457
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
نگار وحدانی خطبه سرا
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5036
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت