رودسر

رودسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


صبا ربیعی رودسری
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5705
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
رومینا غلام پور
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 6048
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
فاطمه نجف زاده شوکی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
عاطفه کریمی
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5681
 
تيزهوشان
لنگرود_ فرزانگان
مریم رستگار ثابت
نهم - رودسر
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید