آستارا

آستارا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سارا حدادی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 6017
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
تارا جاوید پور
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5060
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
معصومه شرری
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5251
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
آتنا پارسا
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4535
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
امیرمحمد پورعباس
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5959
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
ارشیا سلوکی ننه کران
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4460
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
حسین شاهرخی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4550
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
سینا کوشش خواه
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4481
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
سماء ساسانیان
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5297
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
مهسا جوادی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4761
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
محمد شکیب
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5356
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
سارینا نجات مقدم
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5379
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
پویان فرهمند
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
حورا علیزاده
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4427
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت