تالش

تالش - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سیدعلی معصوم زاده کیائی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6351
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
بابک آژگان
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5341
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
حامد جوزی نیا وشمه سرای
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6623
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
صدیقه دلاور دیزگاه
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5861
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
سینا پلنگی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5636
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
رضا یحیی خطبه سرا
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6322
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
مهرشاد عابدی لمر
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5437
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
سینا عزیزی نژاد
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5302
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
محمد امین سنگتراش
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5696
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
منا جوادی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5009
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
فواد سیاهی پور
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4654
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
ایلیا آسوبار
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5026
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
یزدان مهدی زاده
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4533
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
محمد امین اذرنیا
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6577
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک