فومن

فومن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


علیرضا شمعون
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4128
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
تینا موحدی راد
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5649
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
محمدرضا حقیقت
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4553
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
مریم صبوری
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5876
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
امیرحسین آراسته
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5927
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
فرحان محمدی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5982
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
محمدمهدی نیکخواه
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 3941
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
سینا نجفی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 5863
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
امیرمحمد صفرزاده
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4965
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
امیرحسین پارسای قلعه رودخانی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4380
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
سید علی وحیدی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4595
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
محمد محبی شولمی
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4406
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
حمیدرضا اخباری
نهم - فومن
میانگین تراز کانونی: 4412
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)