رشت

رشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدرضا سرخابی اصل
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5692
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
علی مرجبی داکدره
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5867
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
سیدامین الدین موسوی آزاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5746
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
امیررضا پورفتحی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6039
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
فاطمه نجیب
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4435
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
علیرضا فرخنده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5346
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
محمدحسین آقازاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5821
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
ملیکا انصاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6342
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
شقایق آشتا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5702
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
امیررضا کشاورزکرنق
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5794
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
عرفان خاک پورگورابجیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6181
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
ماهان حسین دوست امشل
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6545
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
رهی مرتضوی اسطلخ جانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4909
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
زهرا نیازی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6142
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه عبداللهیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5776
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
بیتا حجت شمامی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6507
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
ساینا نجفی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6146
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
مریم شریفی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6202
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
موژان مقدم احمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6355
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
تینا رحیمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5476
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
معصومه شفقی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5197
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
ثنا بخشی پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5985
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
پرنیان خادمی رودسری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6035
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مهدیس پارسای ویشکا سوقه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5725
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
سیده روجا آتشکار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6586
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
تارا احدزاده قناد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5214
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
ماهور قاسمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
یگانه پیاب نما
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6932
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
آسیه مرادی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5529
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سیده زهرا یزدان پرست
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5535
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مهربان نثاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5471
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
نازنین نصیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5657
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
زینب تندکار مبارکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6603
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
حنانه اتفاقی داریانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6415
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
کاوه یاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5546
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
یاسین عباس پور گیلده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5667
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
مرتضی حنیفه پور کویخی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5793
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
مجتبی حنیفه پور کویخی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5824
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
ساعی قاضیانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5766
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
شروین سلیمی نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5832
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
آرسام جهانبانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5238
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
امیرعلی بیک پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5108
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
میلاد عبادی پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5585
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
علیرضا مرادی کلارده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4846
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
امیررضا ببا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5589
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
سیدمجتبی عظیمی خطیبانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6638
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
امیررضا تقی زاده سارمه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5712
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
محمدحسین حقدادی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5442
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
محمدجواد نصری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5432
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
مهدی رضائی لاکسار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
سلما فرشادپور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5266
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
سحر خوشه چین
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6449
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
یاسمن یوسفی نیا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6028
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
معصومه صابری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6129
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
ریحانه خاکزاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5326
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
صدف سلیمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5521
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه حاجتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4886
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
هستی خضراء
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5429
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مدیا مسیح زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6083
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
بهار اسماعیل زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6228
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
مهرسا منجمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5981
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
هانیه عاشوری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5511
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
سبا نصیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5771
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
زهره قاسمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6083
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه میهن پرست
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5422
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
نرگس عسکری چناری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5682
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
سارا رکنی دوست
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5641
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
ملیناز محمودپور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5521
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
آیلار وقاری سرابستانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4948
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مهدیه محمدی فیروزجانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5534
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
سپیده بهمنیار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5703
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
نازنین حیدری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5076
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
کتایون مسلمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6162
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
ثنا نصرالله زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4563
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مریم فتحی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5358
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه شاپوری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5957
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه حضرتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5291
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
آتنا شهیدی جورشری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4100
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مائده حسنی روفچائی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6693
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
پرندیس فلیحی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5181
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه بای
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
شکیلا غلام پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6263
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سیده سنا ضیاء الدین
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4577
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
تینا نیک صفت
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5000
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
پرنیان پورشیخیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4808
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
نرگس تبرکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5257
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
آنیتا امانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4864
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
زینب کوچکی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6231
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
جیران تربیتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5050
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
سیده سارا هاشمی فرد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
پردیس کشاورز
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4943
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
مائده قربانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4146
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه محمدزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4627
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه قربانیان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4260
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
نرگس محمودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5599
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
سوده احمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
درسا آقاجمالی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5027
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
سرمه معصوم ناظمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4527
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه زهرا عباسی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
نازنین نصیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5157
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
مرضیه میر محمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
فاطمه محمدزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
کیانا صفری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5084
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
زینب محمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4485
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری