سردرود

سردرود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


لیلا رازین
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 4902
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
محمدرضا مرغدار سردرودی
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 6030
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
زینب اصل عاقلی سردرودی
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 6126
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
مهلا سادات عباسی
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 5991
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
رقیه رضایی کجاباد
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 6294
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
حسن خرسند
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 5606
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
ثنا پورحسن پور
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 5920
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
پرستو جهانگیری
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 5773
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
فرشته الهوردیزاده
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 6381
 
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 3
نوید مبصر سردرودی
نهم - سردرود
میانگین تراز کانونی: 5470
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه امینی