آذرشهر

آذرشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


آیلین خیاط رسولی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5984
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مبینا عباس نژاد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4416
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مینا حسن پور کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6242
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
زهرا دباغ ویجویه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6663
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سارا هدایتی کوچه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5750
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
امیر حسین محمدی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5343
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
لیلا آهنگری اصل
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5261
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
رقیه آهنگری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5609
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علی ابولی اخی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5344
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علیرضا خلیلی دیزج آقاحسن
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5843
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی محمدقلی زاده هرگلان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5415
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی ایمانی قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5861
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
امیر نصیری سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4327
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
عرفان وکیلی قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5571
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی شریفی قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4565
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فاطمه بلال زاده دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4370
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علی رحیم پور خانقاه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5547
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی سلمان زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
امیر آقاپور اخی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5238
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سجاد صلاحی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5375
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رضا جلال زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5916
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
روح الله ملکومی امیر دیزج
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سجاد محمودیان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
زهرا دیدار
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5795
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سحر زارع قوزلوجه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6010
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
محمد عبدالهی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5897
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
کریم نادری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی سیاح نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4293
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
محمدرضا همتی نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4548
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فاطمه عطاری ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ملیکا محمدقدیمی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5540
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
کیمیا بارسم ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5875
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
محمد محمدی قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4888
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
میرحسین موسوی نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6826
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی پاشانژاد هفت چشمه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فاطمه رزاقی حلوائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6141
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مبینا نبک جو
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5604
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
الهه پاشا تیمورلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4404
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مرضیه عبادی حلوائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4429
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
نعیمه پاشاپور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6158
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
لیلا بوداغی دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5973
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علیرضا نعمتی سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4293
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رضا حسینقلی زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5806
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
زینب پیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5644
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مهدی حق شناس
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 3923
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
امید علیزاده خانقاه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5570
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی بیگ محمدی هفت چشمه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5787
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رضا محمودپور قاضی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5343
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
میلاد ابراهیم پور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5157
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
ندا حیدری دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5797
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سحر باقری اخیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5462
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
زهرا اسگندرزاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4936
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علی طالبی کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5676
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سبحان سبزچی اصل
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4814
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
پریا نجفی سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4445
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ندا حسین نژاد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5271
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فاطمه بابائی آذر
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5578
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مائده حمیدی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
پرستو باقر پور قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4958
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مریم مرتضی پور ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5376
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
لیلا شیرازی دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مرضیه صالح زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ساناز شبانی اصل
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5337
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سارا عبداله زاده ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مبین نادری مقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فرید رسول زاده کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6182
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
نفیسه آقابیگی دستجردی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5482
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
حانیه غفارپور هفت چشمه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4908
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فائقه چوپانیان کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4850
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
محمدهادی حسین زاده پراپری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5999
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی نادر مقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5260
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی