جلفا

جلفا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فاطمه اشتری گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5534
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پانیذ ایرانی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5091
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
ثمین عبدالهی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6012
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مهرانگیز احمدزاده
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5058
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مبینا خدمتی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
آیناز مارالی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 6621
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
حدیث حیدری ورمزیاری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5558
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
نفیسه مهرنیا
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5002
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
مینا زینالی اقدم
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5247
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
زهرا مصطفائی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5979
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
حدیث صادق پور علمداری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4599
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
زهرا فرجی گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5365
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
شقایق یعقوبی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5057
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
زهرا حسن لو
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5410
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پانیذ ایامی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4528
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
کوثر احمدی اقدم
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5324
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
صبا خلفی
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش
پانیذ دشتبان گرگری
نهم - جلفا
میانگین تراز کانونی: 4541
 
نمونه دولتي
جلفا_ نمونه دولتی تلاش