ملكان

ملكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


علیرضا سعیدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5192
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
امیر حسین رشیدیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5373
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
امیر یحیی پور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5173
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علی بشارتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5977
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
الهه زوارقی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6569
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
پریسا رشدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6719
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
مبین خلیل زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5030
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
عرفان رفیعی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4488
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
سید مهدی موسوی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5561
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
امیررضا رحمت خواه
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4807
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
نسرین اقدسی نصرتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4851
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
امیرحسین شفاعت
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5742
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
سهیل عباس زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4141
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
مهدی رسولی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4678
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
بیتا عزیزاده ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6045
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فاطمه آقازاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5258
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
زهرا اسدیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6338
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فاطمه کاسبی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4815
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
حسین ملامحمدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4529
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
اسماعیل ارجمندمبارکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4495
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علیرضا رشیدیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
هومن بابائی نصرتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4699
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
مهدی داداشی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4379
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علی خانبابازاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4448
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
مهدی رزمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4708
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
رضا رستمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4802
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
امیر اکبرزاده ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4997
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
حسین علوی آقمنار
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4388
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
امیرحسین سلیمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4435
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فاطمه صادقی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4551
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
سحر وحدت مبارکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4772
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
کوثر نعمت زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4818
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
پریا صبوری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4644
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
نرگس آجودانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4821
 
تيزهوشان
مراغه_ فرزانگان مراغه - تیزهوشان
بیتا اکبرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6409
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
مهدیه مغفوری ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4713
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
لیلا سالمه مبارک آباد
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6407
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
نگین نزهتی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6267
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
مهسا اعظمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5298
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
کوثر شمایلی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5910
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
فاطمه نعمت الهی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5734
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
محدثه نعمتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5893
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
فاطمه اصغرزاده قلعه
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5027
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
ریحانه سلیمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5451
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
فاطمه عینی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4902
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
کوثر نریمانزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5242
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
توابع و نمودار های مثلثاتی از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی