مراغه

مراغه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


شایان اکبرزاده آقکند
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5363
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سینا فرمانی پروین
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5961
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
صدرا صلاحی اسکویی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6731
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سیدامیررضا سیدی زاده
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5036
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
پارسا یزدانی فر
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4980
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امیرحسین تاری قرطاول
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6429
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مهدی صادق پور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5586
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مهدی فلاحی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5474
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
پارسا بختیارزاده
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5901
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
رضا خدادادی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5600
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
محمدامین مهدوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5560
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
میرحسین فخاری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5783
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
عرشیا رستمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5821
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امیرمحمد صمدی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5241
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
محمدامین تسلیمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4861
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
بهنام قویدل
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4459
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
رامتین گلی زاده
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6131
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهدی قربانی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6349
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
علی محبی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6058
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امیرعباس کلانتری بلاغی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5964
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سینا شکرنژاد
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6196
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
علی اکبری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5136
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مهدی رفیعی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5009
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امین ختمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4929
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
شایان عظمیان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5293
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
آیدین علی پور
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
علیرضا پورعبدالله
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5993
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
آریان مسلمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5043
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
علی خیرالهی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6434
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
محمدمهدی خورشیدی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4832
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
متین آذری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5633
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
شایان محمدزاده قراتلو
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5587
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
علی خاشع
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4673
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
رادین اسگندری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4988
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امیرحسین امیرانتظاری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 6339
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سیدحمید محدث
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5198
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سجاد صبوری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4683
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مهدی رزمی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4409
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
احمد قهرمان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4437
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مهدی امیرمحسنی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4495
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
آیدین یگانه
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5561
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
مهدی میرزایی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4934
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
کیارش اسکندری
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5860
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سیداحمدرضا پاک ورجوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5105
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امیرحسین فیضی کهلان
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5431
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
سیدمحمد مهدی سعید ورجوی
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4888
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
علی فکری قره کند
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5941
 
تيزهوشان
مراغه_ شهید بهشتی-تیزهوشان
مهیار زنده دل
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 4799
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان
امیر محمدزاده آلمالو
نهم - مراغه
میانگین تراز کانونی: 5594
 
نمونه دولتي
مراغه_ نمونه آزادگان