ميانه

ميانه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سنا نصیری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6247
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
کریم کریمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5817
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
عرفان عبدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسین فیض الهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5801
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
مبینا شیرازی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5627
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
محمد رحیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5427
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسین دانیالی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5916
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محمد لطفی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5051
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
حمید مختاری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5020
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
آتنا صمدی فرد هریسی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4946
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
کیان شولائی میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6671
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
نیما کاظمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6170
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
ثمین صالحی دیزگوین
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6483
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
نازنین بالسینی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5721
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمد حسین خاقانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5452
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسام کیانیان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4911
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
ثنا عراقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5140
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
کیارش رزاقی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6301
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
محمد متین مسلمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6331
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
علی اصغر کریمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5191
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
فاطمه بختیاری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6338
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
پرستو روشنی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6227
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
علیرضا عالی بیگی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6474
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
آرین صدقیان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5366
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
گیتی اصغرزاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5668
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
ساحل نقی زاده
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4712
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
رومینا قوطاسلو
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5237
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
مبینا مهدیلو
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 6051
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
علی حبیبی بیرون
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5434
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
علیرضا ایمانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5606
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر محمد میرزائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5860
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
غزاله رستمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4837
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
فاطمه میرزائی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5762
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
تارا مرادی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5994
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا حنیفه
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5761
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
ریحانه قره داغی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5779
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
سنا سلیمانی نیا
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5517
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
عرفان ابراهیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5810
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سانای گروسی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5445
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
محمدرضا بهنام
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5604
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
کیمیا صادق نژاد
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4764
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
سالار زمانی سبزی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
نرگس امراهی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5067
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
امیررضا یاری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5081
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسین تقی زاده قراجه قیایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5332
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
آیسان آیدین نسب
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5512
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
نسرین قهرمانی گلوجه
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5322
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا شیرازی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5697
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
پارسا علیمحمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4959
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
سید شهاب الدین شهیدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5140
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
الهه قره داغی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5233
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
زهرا بهنام فر
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4719
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
شکیلا کیانی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4767
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
نیما قدیمی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5306
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
طاها آریا منش
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4629
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
اسماء بهشتی قوشه بلاغ
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5071
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
ساناز صیامی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5851
 
تيزهوشان
ميانه_ فرزانگان
فاطمه منصوری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4791
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
عرشیا اصغری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4390
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
محمد پارسا میانجی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5245
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
رضا ابراهیمی باغبانان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5200
 
تيزهوشان
ميانه_ علامه امینی
سینا محمدی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4419
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
فاطمه منتظری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4348
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت
حسام اصغری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5218
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیررضا نوری
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4509
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر قربانیان
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4986
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
امیر حسین آقایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 5032
 
نمونه دولتي
ميانه_ شهید باکری
هانیه میرزایی
نهم - ميانه
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
ميانه_ حکمت