چالدران سياه چشمه

چالدران سياه چشمه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


مهدیس امینی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 6137
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
مبینا راثی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5378
 
نمونه دولتي
ماكو_ نيايش
اسماعیل علی زاده
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5459
 
تيزهوشان
ماكو_ شهید بهشتی 2
محمد نعلبندی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5488
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
آرمان محمودی
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 4838
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
محمد حسن زاده
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 5317
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )
حسین قنبری
نهم - چالدران سياه چشمه
میانگین تراز کانونی: 4769
 
نمونه دولتي
خوي_ مدرس-خوی ( پسرانه )