بوكان

بوكان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


پارسا ملکی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5426
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مریم امامی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 7020
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
سینا حربی زاد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5535
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سارینا مینائی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5459
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
صبا محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6028
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
دیمن کرد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6352
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
دیلان کرد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6488
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
آرین آژیر
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
الهه آذین پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5498
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
محمد کدخدامحمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5812
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مبین فلاحی بوکانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 7078
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
نارین احمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6052
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سینا آغچه پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5155
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
عرفان میرزاقادری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6102
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
هیمن عبدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5023
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
دیار سلطانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5222
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مهسا بیگ زاده بابامیری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6255
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
فاطمه مظلوم
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4887
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
نارین قادری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5392
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
فراز دیبا
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5526
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
آریا مجیدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5388
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
پریسا محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5441
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
زمند محمدپور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5136
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سوزان توتی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5491
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
دیاکو دارخال
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5529
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
اردلان پاکدل
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
الناز الماسی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5083
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
محمد شاه محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6522
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مانی عباسی لابه
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5676
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
کاوه رشیدزاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5951
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
دیانا مام عزیزی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6040
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
اشکان رسول هاشمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5518
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
پریا الماسی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5075
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
عرفان محمودی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5150
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سروش حاجی نژاد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5167
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
کیان محمد خانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6466
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سیدآرمان محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6206
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی