سلماس

سلماس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


امیرحسین اشرافی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4655
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
الهه مهدی زاده
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5046
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
نگین طلائی مغانجوقی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5359
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر
سماء فکرآزاد
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4938
 
نمونه دولتي
سلماس_ امیرکبیر