خوي

خوي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محدثه حمیده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6124
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
امیرحسین حیدرزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6186
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
مجتبی فرهادی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6544
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
لیلا باباپور
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6325
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
علی جبارزاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6143
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
سجاد قوجه لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6208
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
یگانه کاظم علیلو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5565
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
امیرحسین لک‌‌
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5823
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
فاطمه قاسم خانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6472
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
ابوالفضل رضائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6263
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
فاطمه احمدی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5949
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
کیا بهرامی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6166
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
سینا یعقوب زاده
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5993
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
سهیل علمردانی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5637
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
فاطمه نقی لو
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5889
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
محمد فیروزنیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6440
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
عرفان رضائی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5853
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
الهه زارعی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6264
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
میرسینا سیدنجیب
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5671
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
علی نورآبادی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6243
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
متین توفیقی
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6066
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
نسترن آیرملوی قدیم
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6066
 
تيزهوشان
خوي_ فرزانگان خوی
علی عظیمی مطلق
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6250
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
سینا جباری
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 6324
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
علی فرشاد
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5417
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
علی محمدی نیا
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5250
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي
علی شاهباز
نهم - خوي
میانگین تراز کانونی: 5199
 
تيزهوشان
خوي_ علامه حلي