مباركه

مباركه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


سارا صفایی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 6469
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
مهشید رحیمی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5328
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
صبا صدقی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5779
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
معراج طباطبایی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5898
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
نگین فخری فخرآبادی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 4638
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
سید ابوالفضل امینی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5033
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی