زرين شهر

زرين شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


کیمیا بخشائی قرق آقائی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5818
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
ابراهیم یوسف زاده
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5940
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
محمدرضا اسماعیل پور دشتکی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5711
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
علی پاسند
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 4481
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
ستاره ایزدی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5841
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
محمد کاظمی ورنامخواستی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 5780
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
سیدمحمدحسین حسینی
نهم - زرين شهر
میانگین تراز کانونی: 6475
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان