شهرضا

شهرضا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدرضا اکرمی ابرقویی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6671
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
علیرضا میرزابه
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6639
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
محمدرضا جابر
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6140
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای