اصفهان

اصفهان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


غزل شهسواری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6155
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
فریماه نکویی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5281
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
نیلوفر فرزام فر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6015
 
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
سونیا سید صالحی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5406
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
کیمیا کیانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6695
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
یاسمین گرامی زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5684
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
زهرا سادات علوی نیا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6076
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
عطیه مختاری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6178
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
آنیتا پورابراهیم
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6098
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا ساعتچی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5671
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
الهه زمانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6621
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
ملینا گیاه چین
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6538
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا سعیدی دهکی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5502
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
زهرا دهقانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5771
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
ملیکا بانکی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5565
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
مبینا متین پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4777
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
راضیه امینی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6548
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا یوسفی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5922
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
مریم درویشی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4076
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
صبا ابوطالبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5725
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
الهه مصدق زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6261
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
نازنین رجبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5448
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
پرنیان ملک زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6412
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
مطهره سلطانی رنانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5871
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
سحر براتیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6293
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق