گتوند

گتوند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدامین آتشبد
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4482
 
نمونه دولتي
گتوند_ شهيد احمدي روشن
مهدی عبدی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4302
 
نمونه دولتي
گتوند_ شهيد احمدي روشن
زهره اکبری نیا
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4852
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سحر رحمانی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4548
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
تکتم پورعسکر
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4740
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
آرمین سلطانی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 6424
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
محمدسجاد صالحی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5786
 
نمونه دولتي
گتوند_ شهيد احمدي روشن
مبینا جلال پور
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4634
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
خدیجه عادل فر
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5410
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
زهره رحیمی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5273
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
مرصاد سلطانی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5076
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
مهرناز رحیمی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4080
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
علیرضا عسکری
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4311
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
علی جعفرزاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4715
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
فاطمه غلامی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4916
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان