اميديه

اميديه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


ژینا ابوعلی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 6841
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
آیناز خفایی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5508
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آریاناز قنواتی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان