رامهرمز

رامهرمز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


علیرضا بایمانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5354
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
شایان فتحی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6205
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
علی اکبری
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4671
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
محمدحسین نجاتی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5881
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
نازنین اصلانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4112
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
ساره بهبهانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6105
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
محمد اریایی فر
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6432
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
وحید شیخ بارانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4458
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
روح الله حاجی زاده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4754
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
امیرحسین جهانگیری نژاد
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4788
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
مهدی سروستانی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 6027
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
مریم مرادی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5871
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
احمد پرخیده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4979
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
رضوان وهابی شکرلو
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5063
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
حدیث چهرازی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 3899
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
شهروز جلالی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4265
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
اناهیتا اباده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 3917
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
رضا حبیب الهی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5510
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
معصومه لرکی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4661
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
هانیه اسیایی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5378
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
علیرضا مکوندی
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4996
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
عرفان حاجی زاده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4902
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی
فاطمه هرمزنژاد
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 5517
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
رضا حاجی زاده
نهم - رامهرمز
میانگین تراز کانونی: 4788
 
نمونه دولتي
رامهرمز_ یاران مهدی