بهبهان

بهبهان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


ماهان مردانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5969
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سپهر عبدالله نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6224
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد امین محمدی خراسانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6213
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
آرش ترابی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5782
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سیدمحمدامین بارانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5527
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین اخترنژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5510
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدمهدی طیبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5539
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
متین رادمنش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5859
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آریا زارع طیبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6676
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
معین دانایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6465
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مهدی سینائی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5763
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین بشیری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5705
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
موعود شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6198
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
سعید بهادری بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5576
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
علی بخشش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6201
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدامین کرایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5290
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محسن ستوده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5703
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد شفیعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5939
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
عرفان شکوریان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6213
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
محمد خدری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5276
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
احمدرضا بصیری نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6217
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا فرخان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4262
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
حسین ویسی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4043
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علی گندمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5583
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
شیدا میری اصل
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5523
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آیدا توخته
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5328
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
شیوا چوبکی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5667
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
غزل عموئی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4785
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
یاس رضانسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4800
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا خوب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4973
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سیدرضا سجادی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5381
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
محسن شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5699
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
امیررضا رز ز
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5839
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
یاسین رضانسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4329
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آرمین آیتی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6099
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
شایان افشنگ
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4785
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا میرزاخانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5404
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد کظمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5313
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
یاسین دواره
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5023
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مهدی رضایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4957
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
غلیرضا صالحی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4926
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سیدعلی مرتضوی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4828
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد فرازمند
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4990
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
نگار احمدی فر
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4867
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آیدا رفیعی پولادی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5996
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
الهه رنجه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4924
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا طبیبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5180
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
رعنا جدبابایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6517
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه همراهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6058
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه پارساجو
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5722
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
فروغ اعتباری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5369
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
مهدخت چنگیزی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6240
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
رضوان خندانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5035
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
ژاسمین ابکار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5234
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا نعمتی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5020
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا آب بخش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5585
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
ستایش ابراهیمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5493
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه فروزانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4760
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آرمیتا نجارپور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سارا نیک بخت
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4475
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
نازنین کریمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4459
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
آیلین عدالت بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6161
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه معتقد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5041
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
مژده جنت شعار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5984
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
کیانا سعادتمند
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4852
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
هدیه تبریزی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5536
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
نصرت محمدی نیا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4279
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
حدیث خندانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4030
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
محدثه خوبی نزاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5686
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه آقاجری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5641
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سید نگار افشانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6005
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
یاسمن شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5199
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
پارمیدا اعتماد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5000
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
نورا فاطمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5672
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان