شوشتر

شوشتر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


پگاه رضایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5073
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
پارسا احمدی راد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4877
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
زهرا خدارحم پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4860
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
زهرا جعفری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6181
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
کبری دیلمی فرد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4419
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
علیرضا شیرالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5251
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
سامان هرمزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4809
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
ستایش کریمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4291
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد امین رکاب اسلامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4772
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محسن لیلوی شوشتری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5347
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
دانیال شادی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4505
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
محمد جواد سوارنژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4234
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
آرمین قربانی بیرگانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5491
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
یونس قاسمیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5023
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
یکتا قلی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6009
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مهسا بافنده زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4816
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه برجسته
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6014
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مهرانا مجاهدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5036
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
امید علی محمدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5016
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
آتوسا وحدت نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4997
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نوشین کایدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5853
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
فرشته فرشیدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5917
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
مائده حفار
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4177
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
زهرا کشاورز زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4911
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
ساناز چهارلنگی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5166
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حسین صادق نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5852
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
فاطمه محمدی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5526
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
محمد امین دالوند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6000
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
علیرضا لمسی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4245
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه پور شمشیرگر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5492
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
یزدان گودرزی بابایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4527
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
آی سودا عزیزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4462
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمدرضا سلمانی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4008
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
عرفان میری زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4977
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
هدیه قنبری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4934
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه مهدی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5471
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سارا کاظمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4488
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
محمد حسین حق پرستی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5895
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
امیر حسین سعادت پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5626
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
یاسمن علیدادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4898
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
هانیه زاهد زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4316
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
محمد جمالی گله
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4622
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
الهه محمد جانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5443
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمدرضا بری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4784
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
محمد رحیم زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4142
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد امین شبه
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4167
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
سینا منجزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4063
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد مبین پیل زاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4719
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
فاطمه مختاربند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4929
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان