قير و كارزين

قير و كارزين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


علی اسفند یاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5542
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
علی شهبازی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5788
 
نمونه دولتي
فيروزآباد_ ثامن الائمه
ساینا محیط
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5915
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
علی رحمانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4797
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
علیرضا پالوایه
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5010
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
سید علیرضا حسینی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4809
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
مهدی بهادری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5395
 
تيزهوشان
شيراز_ يادگار ولايت
علی صابری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4275
 
تيزهوشان
شيراز_ يادگار ولايت
حسین طالبی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4595
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
فاطمه رضانیا
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4899
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
کیارش فاتح
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5756
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
ریحانه زره پوش
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4400
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
الهه صداقت نژاد
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4843
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
رضا باهنر
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5208
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
هستی حق شناس
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5577
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
هانیه اسدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4741
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
زهرا قاسم پور
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4811
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
هادی ریگی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4252
 
تيزهوشان
شيراز_ يادگار ولايت
ناصر سهامی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4652
 
تيزهوشان
شيراز_ يادگار ولايت
علیرضا رستمی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4326
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
کاوه قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3993
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
امیررضا محیط قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4336
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
زهرا نصیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4513
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
یاشار باقری موصلو
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 6073
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
آیدا انصاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5360
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
مینا کشتکار
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4734
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
نرجس حسنی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4798
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
محمد لطفی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4511
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
عبدالله شعبانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4403
 
تيزهوشان
شيراز_ يادگار ولايت
محمدرضا یونانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5281
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
فاطمه محیط گندمانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4744
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
مژده نعمتی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4989
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ پيامبر اعظم
مسعود فرجی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4939
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري
حسین رحمانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
قير و كارزين_ اقبال لاهوري