نورآباد ممسني

نورآباد ممسني - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


شایان گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6901
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علی اکبری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5607
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
پرنیان اسدی آرخلو
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6611
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
فاطمه داودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5685
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
امیر حسین داودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5514
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فاطمه السادات ابطحیان
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6432
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
علی یوسفی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6519
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
امیرحسین عباسی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6668
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
روح اله محمودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5933
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
مهسا هرمزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5822
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
ندا حیدری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6360
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
آرین عباسی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 7078
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فاطمه وزیری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6795
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
پرنیان جاودانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6906
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
لادن احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6041
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
امیرحسین محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6652
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
سیدیونس علوی نژاد
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5587
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
آیناز محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6013
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سامان رضائی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4813
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
یکتا رحیمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5523
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
پرنیا بازیار
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5900
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سیدامید طاهری زاده
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5702
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
زهرا محمدی بیگدلی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5579
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
عرفان امیری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4319
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
مهدیه بازیار
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4610
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
محمد هوشمندی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4282
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
امیرحسین رستمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4634
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علی بهروزپور
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5029
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
محمد هدایت نژاد
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5769
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
حمیدرضا محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4356
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
غزل اکبری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5564
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
ساره سلیمانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5658
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سیده هانیه قاسمی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4718
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
محمدرضا کشاورزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5528
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا