استهبان

استهبان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


محمدحسین شیخی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5834
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مرضیه سادات مشیری اصطهباناتی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6354
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
ابوالفضل گل کار
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6204
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
میلاد شکرگو
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4531
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مرتضی جوهر
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
مرودشت_ فرزانگان
الهام ستارزاده
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6017
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
مریم زمانی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4749
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
عرفان کدیور
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4106
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
امیر حامدی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4853
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
محمدمهدی خداداده
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5933
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
سانیار بیگی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5075
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
محمدمهدی شاهسونی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4504
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
ابوالفضل کبریایی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4353
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
فرشاد قاسمی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5145
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
زینب اکبری حقیقی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6869
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
فهیمه ساجدی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
احمدرضا صادقی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4788
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
ساغر دهقان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 3983
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
الناز آیینه
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4975
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
احمد فتحی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4087
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
محمد مهدی فتحی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4377
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
علی رضا چاشت
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4847
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
رایحه نظری
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5425
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
امیرحسین فیروزه
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4440
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
زهرا میرزایی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4297
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
محمدصادق کشتکانی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4342
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
علی رنجبر
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4257
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
فاطمه پورزمان
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5767
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
حسام اشجار
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 4332
 
نمونه دولتي
استهبان_ امام خمینی(ره)
مریم ابراهیم پور
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 5063
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا
نرجس عاجلی
نهم - استهبان
میانگین تراز کانونی: 6453
 
نمونه دولتي
استهبان_ خاتم الانبيا