آباده

آباده - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


فرشته سرائی منش
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5030
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مصطفی امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5236
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علی کیومرثی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6447
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
علی نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4220
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
زینب منصوری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امیر رضا توکلیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5073
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
غزل کدیور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5203
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
شقایق سادات حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4838
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
فاطمه شریفی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5115
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
حمید رضا شاولی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5690
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
پریسا شامرادلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5592
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امیر حسین فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
آرش شامرادلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4995
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
احمد رضا طالبی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5458
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
نهال سلیمی شور باخورلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6146
 
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
سمیرا آقایی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5606
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امیر طاهری قجرلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5443
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد غلامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5597
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
میثم تصدیقی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6308
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علی آگین
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5900
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا سبزعلیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5285
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
صدف تاجمیری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5658
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مریم زارع امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6004
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
رومینا محمد شاهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6412
 
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
مهدی عواطفی مطلق
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5976
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
علیرضا اکبری باصری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5040
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد امین علی پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5351
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
نیلوفر مهدی علمدارلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5876
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مینا محرم
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6711
 
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
بهار محمدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4939
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
معصومه عاطفت دوست
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5799
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
رضا عاطفت دوست
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد فاضل لطفی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5307
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
امیر محمد دهقانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5400
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
دانیال شکیبائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5393
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
امیر محمد بنان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
نیما منتظر
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5833
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
فاطمه صفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6379
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
ایمان یزدان پناه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4845
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
احمد رضا فرخنده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6198
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علیرضا عطاخواه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4981
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
هانیه اسماعیلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5062
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مریم شهبازی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5270
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
آرین عسکری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5043
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمدرضا فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4767
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا یعقوبی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5250
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
سجاد نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5525
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
مهدیه جعفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4605
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
رضا فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4413
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
امیر رضا سلیمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5515
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا صفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4906
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا اسماعیلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4925
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
مجید صبوری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5324
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
مهدی احمد پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4944
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
حدیث گیتی نژاد
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4837
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امین نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4336
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
سید آرمان یدالهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4737
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
ایدا سادات یدالهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5404
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امیر عسکری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4804
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علی اصغر زمانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5049
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد صالح تردستی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 3856
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا فتحی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4977
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
هدیه ایزدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5186
 
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
علی رستم پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4083
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
آیدین مهدی علمدارلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5840
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
محمد مهدی بهرامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4940
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
مهنوش زینلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4409
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
نگار نجفی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4223
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
محدثه بابائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5532
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
سارا صفی نیا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6347
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
محمد رحیمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 3918
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای