جهرم

جهرم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


نگین نیک سرشت
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6689
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
سارا سپهی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5050
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
لیلا محمدی قالینی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5560
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
رضا ایزدی پناه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6469
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
یاسین سلامی نیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4585
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
حسین کریمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4514
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
زهرا صفری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5453
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی نیک حالت جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6497
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
مریم فتحی دهزیری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5280
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی مرزبان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6088
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فاطمه بهمنی کیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5078
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فرناز شاکر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6476
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مهدی سیستانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5245
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
حسین مجلس اراء جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5101
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
زهرا قناعتیان جبذری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6200
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رضایی دهزیری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6613
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
غلامرضا نجاتی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5055
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مریم رزاق زادگان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4391
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4984
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
رضا نام آوران
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4948
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
زینب السادات سرورزاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5496
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مینا قناعتیان جبذری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5286
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
رضا هاشمی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5030
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
فاطمه اعظمی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4478
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی بنائی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4192
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
لیلا اسدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6228
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مهدی کرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5420
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
رهام ابراهیمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5314
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مریم نظری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6249
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
محمدجعفر هادی پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4435
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
عرفانه کمیلی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4683
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا جمال زاده جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5099
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
یاسمن حکمت شعار
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4648
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5039
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
آرمان کوه مال جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5471
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
مریم مجیدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5094
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مهسا زارعیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5400
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محدثه قایدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4664
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
یغما وحید
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5965
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
یاسمن سیاح جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5125
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محیا برین
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6431
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
حسین مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4535
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مه نیا عباسی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6247
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
سارا اکسیری فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5843
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نسترن مهدی زاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4643
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
حلما حورنگ
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6242
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
پوریا قزلی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5191
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
مهدی پورقارداش درازی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5541
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
آتنا صحرائیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6260
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
سیده ساینا مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5827
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
سعید فرجی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5902
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
آتنا قناعتیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5858
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
زهرا یوسفی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6234
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
ملیکا سهیلی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5982
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نیکسا بهمنی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6379
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
پردیس قناعتیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6422
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
مهرنوش نظری جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6160
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا یوسف زاده جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6042
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نگار فیروزی فرد جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5930
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
زهرا افروشه جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4528
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محمد کارگر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4130
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
امیر حیدری فشانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4139
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
سیده درسا تراب جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6290
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فرشته نخستین
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5547
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فاطمه صحرائیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4550
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رضائی منش
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4921
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه شیخ پور جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5468
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
حسین زارعی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5648
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مریم عباسی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5156
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
امیرحسین یزدان مهر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4761
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
نگار رمضانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4741
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
متین جمالی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4816
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
سحر آزادیخواه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5610
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
عارفه محمدنیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
بهاره اسمی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4866
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه توفیق
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5670
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رحمانیان کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
مقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی