شيراز

شيراز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


غزل قایدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6217
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
عرفان اژدری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6397
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
حسین بردباری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6488
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آریا وزانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5977
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
سینا زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5548
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آرمان مقدسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6279
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
نیما صالحی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6413
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
تارا زارعی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5271
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
آناهیتا کشتگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5721
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
نیما اژدها کش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6332
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
اشکان شمسایی فر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5675
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی نجابت جهان آباد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5747
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حسین باشی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5614
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدامیر ده بزرگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6341
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علیرضا یعقوب زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5187
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
مهرداد محمودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5523
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیرحسین حاجی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5305
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدرضا یزدانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6246
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حمیدرضا ناصری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5997
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیر حسین رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5498
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
منصوره فراحی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5976
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
صبا زارعی کردشولی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6703
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
آیدا رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6681
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 2
کیانا دانشی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6058
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سیده زهرا خلیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5317
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مهدی اسکندری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5570
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدرضا نظیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5846
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سیدعلیرضا تقوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6478
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
عباس ایثارگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5898
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
ارش علوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6551
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
امیر کفاشان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6091
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سیدعلی نقیب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6369
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
دانیال امین لاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5811
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
ارش درستکار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6087
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد خلیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6051
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سیدعرفان هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6229
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدعلی کاظمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6523
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سید محمود رضا صادقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6048
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علیرضا زهره ای
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5922
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیرعلی دستغیب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6673
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
احمدرضا فرح بخش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6190
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیررضا مسعودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6517
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
نیما زارعی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6580
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
امین طهماسبی علیکردی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5810
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
مهدی دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5145
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
پارسا حقیقت گو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5004
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد ربیعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5590
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
فاطمه سادات عنا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5624
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6130
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
ملیکا مستغنی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5232
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
محمدجواد توسلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6368
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
احمدرضا پیشه ور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5446
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی تمیمی عرب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5655
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدجواد قاسمی منفرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5679
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سپهر محکمی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6068
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
هانی عبدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5909
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمد مهدی فلاح زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6025
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
ارشیا کسایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6091
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
رضا شهبازی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5073
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
امیر کبیر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4372
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
رضا محمدی حسین آبادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6413
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
محمدپویا قادری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4899
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
مائده محمدقاسمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6264
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
زهرا محمدپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4185
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مرضیه بذرافکن
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5813
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
ملیکا تجلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5841
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مهدیه ثابت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5382
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
میترا امینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5931
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه توکلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6085
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
زهرا احمدی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6137
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
ثنا عسکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6461
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مهدیس هوشیار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6322
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
محمد احسان صفری جعفرلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5930
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
هومان سادات شریفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5451
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمد حسن یزدان پناه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6514
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیرمحمد ولی زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5334
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سیدامیرعلی نقیب زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6603
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سینا فرهنگ دوست
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6232
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمد مهدی نوری پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5642
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمد رجبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5581
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
پدرام جوانمردنیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5957
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
اشکان جفره ای
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6534
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
مسعود ستوده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5996
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سعید کاویانی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6103
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدامین بذرافشان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5977
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیررضا احمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5997
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
متین عرفانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6536
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سپهر مهبودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6259
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدآرمان پارسازادگان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5067
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمدامین صدرنشین
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6770
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
متین رستمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6543
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
پارسا صحرائیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6531
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
آرشام آرگیو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5969
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سیدعلی محمودی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5848
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امین نیازی اردکانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6286
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدامین طوسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5814
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
محمدرضا علی زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6034
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
احمدرضا شاهین
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6075
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
سیدامیر خلقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5720
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمدحسن زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5726
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محسن شعاع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5565
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
امیرحسن عمرانی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علی سلطانی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5798
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
سیدعلیرضا ضیایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5894
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
شاهین کهزادپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6248
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سروش ضاهرپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6208
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آرش زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6547
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
پارسا تشکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5657
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمرامین علیشاهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5777
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آرین کمالی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5367
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
امیرمحمد فخارزادگان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5408
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
حسین اسلامی حقیقت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6871
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
محمدصادق دری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4839
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
عرفان حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5770
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
متین آجرلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5891
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
حسین خورسندی نسب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5498
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
امیرعباس دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5390
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدامین عشایری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5104
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سید طه توانگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5460
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
محمدمهدی حاتمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6278
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیر یکزمان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6690
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
امیرحسین زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4793
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
احسان رحمانی دادنجانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5278
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیررضا حسنی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5759
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سید محسن عرب لو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5621
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علی حیدری نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5641
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیراحمد مجرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5618
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
محمدحسین میری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6398
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امین صالحونی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5745
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدعرفان جابری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6094
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمدمهدی کوهستانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدحسین شیخی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5520
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
علی کامیاب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5015
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
نیما اسکندری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5208
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
حسین چهابدار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4870
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
سیدمهدی یعقوب نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6000
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدامین بهرامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5161
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی قدمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5663
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
مهدی آزادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
شیوا زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6061
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
تارا رحیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5989
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
پرنیان خسروانیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6310
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 2
مهرناز محمدپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6426
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
صدیقه انصاری اصل
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6578
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سارا حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6470
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
نازنین معصومی محمودآبادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5837
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
مریم وزارتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6685
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
نرجس نصیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6023
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سیده فاطمه سبحانی نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6456
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
مریم غلامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6102
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
زهرا رشید
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6147
 
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
فائزه طهماسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5766
 
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
یکتا فرخنده فال
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6142
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
نگین کریمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5893
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
فاطمه ستایشگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5858
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سارا برزگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)