هشتگرد

هشتگرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


زهرا ارمندپیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5382
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
علیرضا مهین زعیم
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5168
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
ساغر ناصر زارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5576
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
حامد زارعی نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4998
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
علیرضا افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4815
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مریم خندان پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5143
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
ساینا جمشیدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5351
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
فاطمه دهقانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4664
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
حسین سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4397
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
رضا هادیان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5068
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
غزل تقی لو
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5687
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
ساحل رحیمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5692
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فریماه رهنما رودپشتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5644
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
امیررضا پورزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4836
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
رهاب آذر پیرا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4977
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مهدی پوردهقان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5821
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
مهسا آقابراری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5611
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مبینا قدیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4654
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سینا فلاح رفیع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4766
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
سارا نصیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5067
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه تک زارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5127
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4631
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
زهرا مهرزاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5139
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
فاطمه فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4991
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
امیر حسین فلاحتکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5046
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
محمد نصرتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 3571
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
پوریا پالیزبان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5098
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
محیا فلاحت پیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5962
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آرین خواجه وند
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4423
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
آناهیتا مفاخری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4886
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
امیرمحمد وطن دوست
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5092
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
امیر کرد منجیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4382
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
روبینا خانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5391
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4242
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سهیل نخبه زعیم
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4954
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
یگانه ترکمنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 3988
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
رضا شیخ حسنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4557
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
شایان زارعی نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4578
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
ساینا اصل فلاح
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4687
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
محمد فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4814
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
کیمیا برزگری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5038
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
هدیه گلباز
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5542
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
پریا معدن کن
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4662
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
عرفان محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4983
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فاطمه مصطفوی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4863
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
ملیکا باقرپور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5452
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آیلار رجبی لفوت
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5602
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
دنیا فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5082
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
مائده منصورزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5026
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه رنجبر کهن
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5850
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
کوثر جعفری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5994
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
مرتضی قهرمانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 3749
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
ابوالفضل حجر گشت
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4352
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
سارا چراغ زاده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5492
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سید سهیل قوامی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4194
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
علیرضا امیدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4422
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
علیرضا خالقی نیا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4761
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
حدیثه اژدری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5088
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
حنانه سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5329
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
محمد اسماعیل مصیبی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5364
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فائزه نعمتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5138
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت