فرديس

فرديس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


عرشیا فتاحی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4968
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
علی جعفری پورناصری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5647
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
مهدی سعیدپناه
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5650
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
پارسا شاهرخی میلاسی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5737
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
عرشیا مجللی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5561
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4